Παραδοτέα

  • O1: Καθορισμός Αναγκών – Στοχοποιημένα προγράμματα άσκησης που θα εφαρμόζονται σε ξενοδοχειακές μονάδες (συνοπτική έκθεση)

Αυτά τα παραδοτέα αφορούν στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση των συνεντεύξεων στις επιλεγμένες ομάδες-στόχους: σε τουρίστες και σε διοικητικά στελέχη ξενοδοχείων, προκειμένου να προσδιοριστούν οι ανάγκες της αγοράς για αυτά τα προγράμματα άσκησης που θα εφαρμόζονται στις ξενοδοχειακές μονάδες.

 

  • O2: Κοινή εκδήλωση εκπαίδευσης του προσωπικού – Απόψεις των ειδικών και Πρακτικά

Το συγκεκριμένο παραδοτέο αφορά στην οργάνωση μίας εκδήλωσης κατάρτισης προσωπικού και στην ολοκλήρωση μίας έκθεσης “Απόψεων και Πρακτικών των Ειδικών”. Το εκδήλωση που θα που θα πραγματοποιηθεί στη Νορβηγία και η διάρκειά της θα είναι 5 ημέρες, 6 ώρες την ημέρα.

 

  • O3: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού GO FIT

Αρχικά το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.) και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Ε.Π.Κ.) θα επιλέξουν, βάσει κριτηρίων, τους φοιτητές που θα συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Οι εκπαιδευόμενοι που θα επιλεγούν θα ενημερωθούν για την ιδέα και τη φιλοσοφία του προγράμματος, τους στόχους και τις δραστηριότητες στις οποίες θα συμμετάσχουν. Παράλληλα, οι ενότητες των μαθημάτων GO FIT θα διαμορφωθούν από κοινού από τους ακαδημαϊκούς (Δ.Π.Θ., Ε.Π.Κ., UOS, TEIA και ALBA) και κλινικούς ειδικούς (ORTH).

 

  • Ο4: Προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού GO FIT

Το συγκεκριμένο παραδοτέο περιλαμβάνει την ανάπτυξη εκπαιδευτικών βίντεο αλλά και βίντεο για τη διάχυση της πληροφορίας, όπως και προσαρμογή των εκπαιδευτικών υλικών GO FIT.

Μετά την ολοκλήρωση της κάθε μαθησιακής δραστηριότητας (μαθήματα του GO FIT), κάποιος υπεύθυνος από το Δ.Π.Θ. θα διαμορφώνει ένα βίντεο 8-10 λεπτών, που θα περιλαμβάνει τα κύρια σημεία της κάθε μαθησιακής δραστηριότητας (διαλέξεις και εργαστήρια). Αναλόγως, θα διαμορφώσει και ένα βίντεο για τη διάδοση του προγράμματος.

 

  • O5: Πώς να ενσωματώσετε το GO FIT σε ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο

Μόλις ολοκληρωθούν τα μαθήματα του GO FIT και διαμορφωθούν τα εκπαιδευτικά εργαλεία, τα μέλη των ειδικών, που απαρτίζουν την ομάδα του προγράμματος θα συνεργαστούν στενά με τον υπεύθυνο της δράσης Δ.Π.Θ. (activity leader – AL) για να σχεδιάσουν ένα νέο μάθημα «GO FIT» που θα εφαρμοστεί στο πλαίσιο του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Το μάθημα «GO FIT» θα αποτελείται από 13 διαλέξεις, που θα λάβουν χώρα σε 13 εβδομάδες ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου, και αποτελεί το δημιούργημα του Προγράμματος, βασισμένο στα παραδοτέα: O1, O2, O3 & O4.

Οι εταίροι Δ.Π.Θ (AL) & Ε.Π.Κ. σε αυτά τα παραδοτέα θα συνεργαστούν στενά για να ενσωματώσουν το μάθημα “GO FIT” σε ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο στα προγράμματα σπουδών τους. Το μάθημα θα συνδυάζει τις καλύτερες εξ αποστάσεως διαλέξεις (eClass) με αναλυτική και προσωπική καθοδήγηση για την ενίσχυση της μάθησης.

 

  • O6: Η πλατφόρμα GO FIT και η ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων

Στο πλαίσιο αυτού του παραδοτέου θα αναπτυχθεί η διαδικτυακή πλατφόρμα, όπως και η ιστοσελίδα του προγράμματος, ώστε να παραχθεί ένας διαδραστικός διαδικτυακός χώρος για όλες τις ομάδες-στόχους. Η πλατφόρμα GO FIT θα αποτελείται από ένα χώρο που θα απευθύνεται σε δύο τύπους χρηστών: (i) σε στελέχη άσκησης και υγείας και (ii) σε συμμετέχοντες/τουρίστες. Τα στελέχη άσκησης και υγείας, που στο πρόγραμμα αποτελούν τους εκπαιδευόμενους, θα έχουν πρόσβαση σε όλο το εκπαιδευτικό υλικό που θα διαμορφωθεί και θα αναρτηθεί από τους ακαδημαϊκούς (εκπαιδευτές). Ως εκ τούτου, τα τελικό εκπαιδευτικό υλικά GO FIT (O4) θα μεταφορτωθεί στην ιστοσελίδα και στην πλατφόρμα του προγράμματος

Διαδικτυακή πλατφόρμα GO FIT & ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων

Θα αναπτυχθεί μία στενή συνεργασία ανάμεσα στο Ε.Π.Κ. και το UOS, όπως και το Δ.Π.Θ., για να διαμορφώσουν τη διαδικτυακή πλατφόρμα GO FIT και την εφαρμογή πολυμέσων, όπως προτείνεται στο σχεδιασμό του παραδοτέου O3. Στη συνέχεια, ο AL θα μεταφορτώσει το τελικό εκπαιδευτικό υλικό GO FIT στην πλατφόρμα ώστε να έχουν πρόσβαση σε αυτό τα στελέχη άσκησης και υγείας. Ο τεχνικός του Δ.Π.Θ. θα οριστικοποιήσει και την εφαρμογή πολυμέσων.

 

  • O7. Αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης

Το συγκεκριμένο παραδοτέο αφορά σε όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αξιολόγηση των διεθνών συναντήσεων και των εξ αποστάσεως συναντήσεων (μέσω skype) (απόψεις των συνεργαζόμενων εταίρων),  τις απόψεις όσων θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση κατάρτιση προσωπικού και την αξιολόγηση των μαθημάτων GO FIT (εκπαιδευτές και απόψεις εκπαιδευόμενων). Η αξιολόγηση θα έχει διαπλαστικό και συνοπτικό χαρακτήρα.

 

  • O8. Εργαλεία διάχυσης της πληροφορίας GO FIT

Στο πλαίσιο αυτού του παραδοτέου θα διαμορφωθεί το λογότυπο του προγράμματος GO FIT, ένα eLeaflet, το «eHandbook, με κατευθυντήριες γραμμές προσαρμοσμένες για τους τουρίστες» και μία ακαδημαϊκής εργασία.

Το Δ.Π.Θ. θα συνεργαστεί στενά με το ALBA Business School και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας για την ανάπτυξη του eLeaflet που θα αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε επιλεγμένες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Τέλος, ο ηγέτης της δράσης θα κάνει τον οριστικό έλεγχο των εργαλείων διάχυσης της πληροφορίας.