Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, θα λάβουν χώρα οι ακόλουθες δραστηριότητες:

Συνολικά 6 ειδικοί της άσκησης και υγείας (6 ειδικοί της άσκησης – μεταξύ αυτών και 2 φυσιοθεραπευτές), 2 γιατροί (από Γερμανία, Ελλάδα, Νορβηγία και Κύπρο) με σημαντικό αντίκτυπο σε κάθε εκπαιδευόμενο, θα συνεργαστούν με ένα Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΙΑΕ) και έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό (TEIA, ALBA) σχετικούς με τον τουρισμό, όπως και με υπευθύνους για τη χάραξη πολιτικής (ALBA) μέσω μίας Δράσης για τη Συλλογική Εκπαίδευση Προσωπικού. Το Πρόγραμμα θα συμβάλλει στην εποικοδομητική συνεργασία των διαφόρων επαγγελματιών (γιατρών, ειδικών της άσκησης, συμβουλευτικών υπηρεσιών) που συνδέουν πρακτικές από διαφορετικές θεματικές περιοχές με στόχο τη διάχυση της έκβασης στην τουριστική και ξενοδοχειακή βιομηχανία (διευθυντές ξενοδοχείων και τουρίστες).

Το κοινό πρόγραμμα σπουδών που θα αναπτυχθεί και θα δοκιμαστεί θα ενσωματωθεί στο υπάρχον πρόγραμμα σπουδών τριών Ι.Α.Ε. σε τρεις διαφορετικές χώρες, με υπολογισμένο ECTS ως κλίμακα αξιολόγησης.

Οι 30 εκπαιδευόμενοι-συμμετέχοντες στο Πιλοτικό πρόγραμμα σπουδών (ISP και μακροπρόθεσμη εξ αποστάσεως διδασκαλία) (10 εκπαιδευόμενοι από κάθε οργανισμό-εταίρο) θα επηρεάσουν άλλους μέσω ενός σημαντικού αποτελέσματος από τη διάδοσης της γνώσης και της μάθησης που αποκτήθηκε μέσα από το πρόγραμμα. Με αυτόν τον τρόπο, θα υπάρξει σημαντική επίδραση στην απασχόληση των ειδικών της άσκησης και υγείας σε όσα από τα ξενοδοχεία συμμετάσχουν πιλοτικά στο πρόγραμμα, με μακροχρόνιες συνέπειες στην απασχόληση των επαγγελματιών αυτών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.